Zhejiang Changxing Magnesium Charging CO., LTD


Address: Mayor Xing County, Huzhou, Zhejiang Province, west of yaojiaqiao


Tel :0572-6011050, 6011049

Fax :0572-6011158


Email: info@cxmzll.com


web:www.cxmzll.com